اولین همایش ملی نقد ادبیات داستانی ایران- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/6 | 
 به منظور گسترش و ارتقای علمی ادبیات داستانی و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینههای نقد ادبیات داستانی، بر پایه انواع نقد ادبی و نظریه های  ادبی است که از سوی  انجمن علمی ادبیات داستانی و  پژوهشگاه علوم انسانی و  مطالعات فرهنگی،  این همایش را برگزار  می کنند.
نشانی مطلب در وبگاه اولین همایش ملی نقد ادبیات داستانی ایران:
http://conf.ficiran.ir/find.php?item=1.50.25.fa
برگشت به اصل مطلب